Thể LoạI: Tìm Kiếm Việc Làm

Các ví dụ về thư giới thiệu học tập cho nhiều trường hợp khác nhau, lời khuyên về cách viết và những gì cần đưa vào thư giới thiệu học tập.
Kỹ năng phân tích đề cập đến khả năng thu thập và phân tích thông tin và giải quyết vấn đề dựa trên thông tin đó. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của những kỹ năng này.
Các mẫu email đánh giá cao để gửi cho một nhóm, một nhân viên đã hoàn thành tốt công việc, cho đồng nghiệp và các ví dụ email và thư đánh giá cao hơn.