Thể LoạI: Nguồn Nhân Lực

Cần một lá thư xác nhận ứng dụng mẫu? Thư mẫu này cho người xin việc của bạn biết rằng bạn đã nhận được sơ yếu lý lịch và thư xin việc của họ.
Bạn có cần chính sách mẫu về lễ tang hoặc mai táng để sử dụng làm hướng dẫn tạo mẫu của riêng mình không? Sử dụng chính sách chi trả cho người mất mẫu này làm mô hình của bạn.