Thể LoạI: Tin Tức Nghề Nghiệp

Nếu bạn đã từ chức một công việc, bạn có thể không được tính thất nghiệp trừ khi bạn nghỉ việc vì lý do chính đáng. Xem lại thông tin về tình trạng thất nghiệp khi bạn từ chức.
Nhân viên nghỉ việc là thời gian bắt buộc không được trả lương. Nhân viên thường giữ lại bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi khác của họ trong thời gian dài.