Thể LoạI: Khái Niệm Cơ Bản

Những con đường sự nghiệp nào tồn tại cho sinh viên chuyên ngành kế toán? Tìm hiểu về chuyên ngành này, xem có những bằng cấp nào và bạn có thể tìm thêm thông tin ở đâu.
COBRA (Đạo luật Hòa giải Ngân sách Omnibus Hợp nhất) cung cấp cho những người lao động bị mất quyền lợi sức khỏe tùy chọn để tiếp tục bảo hiểm. Đây là cách COBRA hoạt động.