Nghề Nghiệp Quân Sự Hoa Kỳ

ABC của Bài kiểm tra đầu vào ASVAB

Tất cả về Pin Năng khiếu Dạy nghề của Lực lượng Vũ trang

Kiểm tra giáo dục

••• Martin Shields / Lựa chọn của nhiếp ảnh gia / Hình ảnh GettyTổ chức Năng khiếu Nghề nghiệp của Lực lượng Vũ trang (ASVAB) là kiểm tra đầu vào để nhập ngũ vào Quân đội Hoa Kỳ. Bạn không thể nhập ngũ vào Quân đội Hoa Kỳ mà không thi ASVAB.

ASVAB có hai mục đích chính: Thứ nhất, nó xác định xem bạn có năng khiếu tinh thần để nhập ngũ vào ngành quân sự mà bạn chọn hay không, và thứ hai, kết quả giúp (các) nghĩa vụ xác định (các) công việc quân sự mà bạn có năng khiếu về trí tuệ. vì.

Thông tin chung

Cấu trúc của ASVAB

Các loại kiểm tra ASVAB

Điểm AFQT

Điểm dòng việc làm trong quân đội

ASVAB và chạy thử

Kiểm tra lại

Nghiên cứu ASVAB

Câu hỏi mẫu ASVAB